Beau Derma

Huidverbetering en Huidverzorging


1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, transactie en/of aanbieding tussen Beau Derma en de klant.

2. Inspanning Beau Derma
Beau Derma zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beau Derma zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De klant kan kosteloos annuleren tot 24 uur voor de gereserveerde behandeling. Bij annulering binnen 24 uur is Beau Derma genoodzaakt 50% van de gereserveerde behandeling in rekening te brengen. Op de dag van de behandeling is dit 75% en "no show" is 100% van de gereserveerde behandeling.

4. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Beau Derma zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. Betaling
De klant dient direct na afloop van de behandeling, de behandeling en eventuele producten contant of via Ideal te voldoen.

6. Diefstal en beschadiging
Beau Derma meldt diefstal altijd bij de politie. Beau Derma heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, interieur of producten beschadigt.

7. Persoonsgegevens en privacy
De klant voorziet Beau Derma vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beau Derma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Beau Derma neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Beau Derma behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8. Geheimhouding
Beau Derma is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling een of een gerechtelijke uitspraak, Beau Derma verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid
Beau Derma is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar Beau Derma.

10. Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar Elly de Vet. Beau Derma moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beau Derma de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

11. Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beau Derma het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Rechten
Op elke overeenkomst tussen Beau Derma en de klant is Nederlands recht van toepassing. Er worden geen rechten ontleend, op de informatie die vermeldt wordt op de website van Beau Derma.  


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram